Nya stadgar

Antagna vid årsmöte 18 mars 2014

§ 1 Almänna bestämmelser

§ 1.1 Ändamål

Edsvikens Segelsällskaps Jollesektionen, stiftades den 22/3 1969 numera kallad ESS Jolle. Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar) med särskild inriktning att: främja framförallt Sollentuna barn och ungdomars seglingsintresse genom seglingsutbildning, kappsegling, navigation samt verka för ett gott sjömanskap. Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en drogfri idrott.

§ 1.2 Föreningens namn

Föreningens fullständiga namn är Edsvikens Seglarskola Jolle kallad ”ESS Jolle”, tidigare Edsvikens Segelsällskap Jollesektionen, i dessa stadgar benämnd föreningen.

Föreningens organisationsnummer är 802415-8233

Föreningen har sin hemort i Sollentuna.

§ 1.3 Sammansättning, tillhörighet

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen är medlem i Svenska Seglar Förbundet (SSF) och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen är även medlem i ett special distriktsidrottsförbund (SDF), Stockholms Seglar Förbund (StSF).

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan. Styrelsen är ansvarig för att ovan nämnda stadgar vid behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar.

På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

§ 1.4 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 1.5 Verksamhets och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår (1/1 – 31/12). Räkenskaper och verksamhetsberättelse skall vara tillgängliga för revision senast 31 januari året efter verksamhetsåret.

§ 1.6 Firma teckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt. Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

§ 1.7 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som
styrelsen.

§ 1.8 Tvist/skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, Idrotts AB, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

§ 1.9 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 delar av antalet avgivna röster. Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll
i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till vederbörande Svenska Seglarförbundet.

I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

§ 2 Föreningens medlemmar

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Ansökan om medlemskap sker genom registrering och inbetalning av årsavgift. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskap förnyas årsvis på medlems begäran.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts. Om medlemskap inte beviljas återbetalas inbetald årsavgift.

I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut
att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor till vederbörande SF.

§ 2.2 Medlems skyldigheter och rättigheter Medlem

 • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i § 1.3  nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut,
 • ska betala de avgifter som beslutats av föreningen,
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av § 2.6,
 • har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

Bevis på medlemskap utgörs av kvitto på inbetald årsavgift. Medlemskort utfärdas endast på begäran.

§ 2.3 Medlems deltagande i tävlingsverksamhet

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.

Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs vederbörande SF:s godkännande.

Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till det SF som administrerar
ifrågavarande idrottsgren, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

§ 2.4 Utträde

Medlem, som vill utträda ur föreningen, kan skriftligen anmäla detta till styrelsen och är därmed omedelbart skiljas från föreningen.

Medlem, som inte, i den ordning föreningens stadgar föreskriver, betalar stadgad årsavgift är automatiskt utesluten ur föreningen.

Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen.

§ 2.5 Uteslutning m.m.

Medlem, som, i den ordning föreningens stadgar föreskriver, brutit mot dessa stadgar, handlat på ett sätt som motverkar syftet med föreningen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

Fråga om uteslutning av medlem får inte fattas, utan att medlemmen ifråga fått tillfälle att, inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar), yttra sig i ärendet. I beslut om uteslutning skall skälen redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar skickas till vederbörande medlem genom skrivelse sänd med post till senast kända adress.

§ 2.6 Överklagande

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till vederbörande SF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

§ 2.7 Medlemskapets upphörande

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.

3 kap Årsmöte

§ 3.1 Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast två veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, årsplanering med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§ 3.2 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.
Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

§ 3.3 Sammansättning och beslutförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.

Rösträtt tillkommer medlem som erlagt förfallna avgifter. Rösträtt får ej utövas med fullmakt.

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

§ 3.4 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

 • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;
 • att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och
 • att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§ 3.5 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
  verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av alla avgifter.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av två år;
  b) föreningens sekreterare för en tid om två år;
  c) föreningens kassör för en tid om två år;
  d) föreningens vice ordförande om en tid på ett år;
  e) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
  f) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  g) 2 revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  h) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
 12. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk
  eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

§ 3.6 Valbarhet

Valbar till styrelsen och  valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

§ 3.7 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla  medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att  kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens  röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas  skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en  begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till  föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillhandahållas  medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till  föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att  utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta  åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

§ 3.8 Beslut och omröstning

Röstning sker öppet genom handuppräckning, om ej någon begär sluten omröstning.

Med undantag för de i kap. § 1.7 första stycket och kap. § 1.9 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut
eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet
avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte
röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 3.9 Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

4 kap Valberedning

§ 4.1 Sammansättning

Valberedningen ska bestå av en ordförande och upp till 3 övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen ska bestå av kvinnor och män, och olika åldersgrupper ska finnas representerade.

Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

5 kap Revision

§ 5.1 Revisorer och revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

6 kap Styrelsen

§ 6.1 Sammansättning

Styrelse består av ordförande och minst fyra och högst nio ledamöter jämte minst en och högst två suppleanter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män. En majoritet av ledamöterna i föreningens styrelse ska vara fyllda 18 år och vara myndiga. Ordförande,
Vice Ordförande, Kassör och Sekreterare väljs på två år och kan förlängas årsvis,
övriga ledamöter väljs på ett år.

Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder den suppleant som styrelseledamot för tiden intill nästföljande ordinarie årsmöte.

Nedan angivna åligganden tillkommer sekreteraren och kassören, nämligen:

Sekreteraren
– att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden,
– att registrera och förvara inkommande skrivelser,
– att om ordföranden icke annorlunda bestämmer, underteckna alla utgående skrivelser och förvara kopior till dessa, samt
– att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse.

Kassören
– att uppbära alla avgifter (anslag) till och verkställa alla utbetalningar för föreningen.
– att föra fullständig kassabok över föreningen räkenskaper.
– att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken införes.
av föreningen förvärvade priser.
– att om styrelsen icke annorlunda bestämmer, förvara nämnda priser samt
– att till betryggande belopp försäkra föreningens båtar, materiel, priser och övriga tillhörigheter.

§ 6.2 Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och förevarande stadgar – svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt attse till att för föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler,

 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan  skada föreningens intressen,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt § 5.1, och
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har
ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

§ 6.3 Kallelse, beslutförhet och omröstning

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet
ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollsekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

§ 6.4 Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan
utsedd person.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

7 kap Övriga föreningsorgan

§ 7.1 Arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan

Styrelsen får vid behov inrätta tillfälliga kommittéer och arbets- och projektgrupper.

§ 7.2 Instruktioner

Föreningens styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som arbetsgrupperna har.