Årsmöte 13 mars

Tisdag 13 mars kl 19.00 håller ESS Jolle årsmöte i våra lokaler nere på Segeludden.

Kom och gör din röst hörd och ta en fika med oss!

Föredragningslista
§1. Fastställande av röstlängd för mötet.

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

§4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§5. Fastställande av föredragningslista.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

§7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§9. Genomgång av årsplanering och budget

§10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§11. Val av styrelse, revisor och valberedning

§12. Övriga frågor

Verksamhetsberättelse, Årsbokslut (balansrapport och resultatrapport), Revisionernas berättelse, Årsplanering, Budget och valberedningens förslag hittar du i dokumentfoldern nedan.

Dokumentfolder för årsmötet 2018

Inga motioner har kommit in och styrelsen har inga ytterligare förslag att presentera.

Varmt välkomna!

Styrelsen 2017

Lämna ett svar