Årsmöte ESS Jolle den 21 mars kl 19:00

Välkomna på årsmöte i ESS Jolle onsdagen 21 mars kl 19:00 i SBK’s lokaler vid
Segeludden, Strandvägen 18 (blått hus).

Vi bjuder på fika. 

VARMT VÄLKOMNA!

Edsvikens Segelsällskap Jollesektionen
Styrelsen

Dagordning för årsmöte i Edsvikens
Segelsällskaps Jollesektion verksamhetsåret 2011

Datum:            2012-03-21

Tid:                  kl.19.00

Plats:               SBK:s klubblokal på Segeludden
Granlokalen vid klubbhuset vid seglarudden

DAGORDNING

§1                    Årsmötet öppnas

§2                    Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

§3                    Fastställande av föredragningslistan

§4                    Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll

§5                    Val av ordförande och sekreterare för mötet

§6                    Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelser

§7                    Fastställande av resultat- och balansräkningar

§8                    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§9                    Fastställande av budget för kommande år

§10                  Fastställande av årsavgifter, övriga avgifter och ersättningar för kommande år

§11                  Val av styrelseledamöter och suppleanter

  • Sekreterare
  • Övriga ledamöter
  • Suppleanter

§12                  Övriga frågor

§13                Mötets avslutande

Lämna ett svar