ESS Jolles årsmöte söndag 17 mars kl. 16

Söndagen den 17 mars är det dags för ESS Jolles årsmöte.

Vi kommer presentera hur året gick och vad vi har för planer för kommande år. Vi kommer också att välja in nya medlemmar till styrelsen. Självklart blir det även fika!

Tid och plats: Söndagen 17 mars 16.00 i ESS Jolles klubblokal, Segeludden

Handlingar: Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, årsplanering med budget finns här:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1avRbhLparS3O-p6i9OQXOJtRfN2HNfSt

Förslag till föredragningslista

§1. Fastställande av röstlängd för mötet.
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
§4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§5. Fastställande av föredragningslista.
§6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
§7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§9. Fastställande av avgifter och löner för 2024
§10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§10.1 Presentation av verksamhetsplan/handlingsplan och godkännande av budget för 2024 utifrån status på möjligheten att välja in en ny styrelse
§10.2 Förslag på ändring av stadgarna
§11. Val av styrelse, revisor och valberedning
§12. Övriga frågor anmälda under punkt 5.

Välkomna!

Styrelsen