ESS Jolles årsmöte söndag 19 mars kl. 11

Nästa söndag är det dags för ESS Jolles årsmöte.

Vi kommer presentera hur året gick och vad vi har för planer för kommande år. Vi kommer också att välja in nya medlemmar till styrelsen. Självklart blir det även smörgåsar och fika!

Tid och plats: Söndagen 19 mars 11.00 i ESS Jolles klubblokal, Segeludden

Handlingar: Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, årsplanering med budget finns här:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1P8CcrxGEz4SnNsVGqlAxR8tu6QmX8Jgg

Förslag till föredragningslista

§1. Fastställande av röstlängd för mötet.
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
§4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§5. Fastställande av föredragningslista.
§6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
§7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§9. Fastställande av avgifter och löner för 2022
§10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§11. Presentation av verksamhetsplan och godkännande av budget för 2022
§12. Val av styrelse, revisor och valberedning
§13. Övriga frågor anmälda under punkt 5.

Välkomna!

Styrelsen