Välkommen till årsmöte för ESS Jolle 20 mars klockan 14:00!

Söndagen 20 mars är det ESS Jolles årsmöte. Vi kommer presentera hur året 2021 gick och vad vi har för planer för 2022. Vi kommer också att välja in nya medlemmar till styrelsen. Självklart blir det även fika!

Tid och plats: 14.00 i ESS Jolles klubblokal, Segeludden

Motioner: Behöver ha skickats in till styrelsen (styrelsen@essjolle.se) senast 6 mars för att kunna komma med på årsmötet.

Handlingar: Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, årsplanering med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns att hitta HÄR senast 13 mars.

Förslag till föredragningslista

 • §1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 • §2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • §3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 • §4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • §5. Fastställande av föredragningslista.
 • §6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
 • verksamhets-/räkenskapsåret.
 • §7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
 • verksamhets-/räkenskapsåret.
 • §8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 • §9. Fastställande av avgifter och löner för 2022
 • §10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 • §10.1 Presentation av verksamhetsplan/handlingsplan och godkännande av budget för 2022 utifrån status på möjligheten att välja in en ny styrelse
 • §11. Val av styrelse, revisor och valberedning
 • §12. Övriga frågor anmälda under punkt 5.

Välkomna!

Styrelsen 2021 – Johannes (Ordf), Annika (vOrdf), Albin (Kassör), Sofie (Sekreterare), Elisabeth, Rebecka, Katrina, Anders (Ledamöter) och Fredrik (Suppleant)